For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Foto: Bjørn Østrem

Velkomen!

Samarbeidsrådet for Sunnhordland er regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.
64578 Innbyggarar
2 860 KM² Samla areal
50% Fjellområder over 300 moh
8 Kommunar

Våre prosjekt

Me er framoverlente!

front.article.picture.png

Samarbeidsrådet er ein sentral regional utviklingsaktør som skal driva aktiv påverknad for å sikra regionen og den einskilde kommune sine interesser i regionale og nasjonale spørsmål.

 

Vår visjon "Me er framoverlente" skal synleggjera at Sunnhordland er ein sterk og framtidsretta region, som det er interessant å arbeida, ta utdanning og busetja seg i.

Foto: Ranveig M. Nesse

Nyhende

 • 17 okt.
  2017

  Sommaren gav rekordvekst!

  I Sunnhordland har det i sommarmånadane juni, juli og august vore ein auke av gjestedøgn på hotell med heile 18 % samanlikna med fjoråret.

 • 10 okt.
  2017

  Bussen i Sunnhordlandsbassenget

  Samarbeidsrådet har starta arbeidet med å utarbeida ein strategi for eit betre hurtigbåttilbod i Sunnhordlandsbassenget.

 • 17 aug.
  2017

  Ferjesambandet Kvinnherad-Stord er svært viktig for bedriftene!

  Infrastruktur er eit sentralt temaområde i diskusjonen kring kva som skaper regional vekst, og er kanskje den enkeltfaktoren som kan ha størst innverknad på folketalsutvikling og sysselsetjing i dei fleste kommunane. Sunnhordland har med sitt øy- og fjordlandskap store utfordringar når det gjeld infrastruktur og kommunikasjonar, både når det gjeld vegnett og vegstandard på land og sjøtransport med ferje og hurtigbåtsamband.

   

  Er sambandet Kvinnherad – Stord ein flaskehals for sterkare regional integrasjon av arbeidsmarknaden, noko som i neste omgang kan medverka til at ein ikkje får full effekt av det vekstpotensialet som regionen har?

   

  Med bakgrunn i dette spørsmålet har Samarbeidsrådet for Sunnhordland i samarbeid med Stord Næringsråd og Kvinnherad Næringsservice gjennomført ei undersøking blant næringsliv og offentlege institusjonar for sjå om det er behov og ynskje for å få på plass eit nytt ferjesamband mellom Kvinnherad og Stord.

   

   

Nettside fra Digitalbyrået Arego